Navigácia

Školský vzdelávací program

Učebný plán

 Učebný plán

 

          Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským  pre ISCED 1  - primárne vzdelávanie sme doplnili a upravili podľa potrieb a zamerania školy nasledovne:

Vzdelávacia oblasť

  Predmety

1.ročník

IŠKVP

2.ročník

IŠKVP

3.ročník

IŠKVP

4.ročník

ŠKVP

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

8 + 1

7 + 1

6 + 2

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk

 

 

3

3

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

4 + 1

4 + 1

4

3 + 1

Informatika

 

 

1

1

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

 

 

1

1 + 1

Dopravná výchova

 

0 + 1

 

 

Človek a príroda

 

Prvouka

1 + 1

1 + 1

 

 

Prírodoveda

 

 

1 + 1

1 + 1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1

1

1

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Hudobná výchova

1

1

1

1

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

 

 

1

1

Spolu

 

22

23

25

26

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616
    Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616
  • +421949367201

Fotogaléria