Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Organizačné pokyny k začiatku vyučovania od 3. 9. 2021

  Vyučovanie sa začne 3. 9. 2021 o 8,00 hod.

  • Pri vstupe do budovy školy vykonajú všetci žiaci, učitelia a rodičia dezinfekciu rúk a musia mať na tvári rúško.
  • Je nutné, aby si každý žiak priniesol už v prvý deň školského vyučovania do školy 2 rúška (1 rúško si odloží do skrinky v šatni), papierové vreckovky.
  • V priestoroch školy budú používať rúška všetci žiaci a zamestnanci školy.
  • Obedy budú žiakom k dispozícii od 03. 09. 2021  (piatok)

  V prípade záujmu o ŠKD prosíme rodičov, aby čím skôr kontaktovali p. vychovávateľku Mgr. Silviu Dankovú

  Od pondelka 06.09.2021 bude prebiehať vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu.

  Prosíme všetkých žiakov a rodičov o trpezlivosť, zodpovednosť, spoluprácu a rešpektovanie pokynov a nariadení.

  ĎAKUJEME!

   

 • ORGANIZAČNÉ POKYNY K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY V ŠK. ROKU 2021/2022

  Slávnostné zahájenie školského roku 2. 9. 2021

  Váž. rodičia, riaditeľstvo ZŠ v Zemplínskej Novej Vsi Vám oznamuje, že slávnostné zahájenie šk. r. 2021/2022 sa uskutoční 

  dňa 2. 9. 2021 o 9,00 hod na školskom dvore v Úpore. V prípade nepriaznivého počasia v triede ZŠ. Rodič aj dieťa musí mať pri vstupe do budovy rúško alebo respirátor.

  Rodičov žiadame, aby ráno priniesli podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vytlačené prázdne tlačivá budú k dispozícii aj u triednych vyučujúcich.

  Po slávnostnom zahájení prebehne zápis do ŠKD

 • Obnovenie prezenčného vyučovania

  od 12. 4. 2021

  Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, č. 2021/11929:1-A1810, zo dňa 08.04.2021 oznamujeme, že od pondelka 12. apríla 2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školyŽiaci sa učia podľa riadneho rozvrhu.

  Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je

  1. doklad o negatívnom teste jedného z rodičov na Covid 19 nie starší ako 7 dní  - k nahliadnutiu pri príchode,

  2. čestné prehlásenie, 

  3. prekrytie horných dýchacích ciest rúškom či respirátorom.

 • Zápis do 1. ročníka

  9. 4. 2021

 • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

  file:///C:/Users/PC/Desktop/Rozhodnutie.prn

 • Organizačné podmienky výchovy a vzdelávania k otvoreniu školského roka 2020/2021

  31. 8. 2020

  Riaditeľstvo školy v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID - 19 a na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a MŠVVaŠ SR oznamuje, že upravuje podmienky k otvoreniu školského roka 2020/2021 a k organizácii výchovy a vzdelávania.

  1. Dňa 2. 9. 2020 sa uskutoční otvorenie školského roka v čase o 9.00 hod. spoločne pre všetky triedy 1. – 4. ročníka na školskom dvore. Po príchode do školy zákonný zástupca podpíše zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, všetci prítomní si dezinfikujú ruky a dodržiavajú 2 metrové rozostupy.

  2. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať od 3. 9. 2020 za prísnych hygienických opatrení.

  Dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná.

  Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola upravuje prevádzkové podmienky a vydáva opatrenia smerujúce k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sú založené na princípe ROR (Rúško – Odstup – Ruky).

  3. V čase od 2. 9. 2020 – 14. 9. 2020 je používanie rúšok pre žiakov 1. – 4. ročníka v triedach počas vyučovania odporúčané, ale v ostatných priestoroch povinné.

  Každý žiak musí mať 2 rúška a jednorazové hygienické vreckovky.

  4. Telovýchovná činnosť sa bude realizovať len v exteriéri školy.

  5. Činnosť v ŠKD bude zabezpečená pre žiakov 1. – 4. ročníka od 3. 9. 2020

  6. Žiakom, ktorým bude poskytnutá strava v školskej jedálni budú sedieť od seba v dostatočnej vzdialenosti. Na obedy budú chodiť po jednotlivých triedach podľa rozpisu.

  7. Škola zabezpečí ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov zamestnancami školy bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy.

  9. Škola žiakovi neumožní zúčastniť sa VVP v prípade:

  - pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia (kýchanie, kašľanie, zvýšená teplota nad 37,5°C a pod.)

  - ak žiak nebude mať každý deň so sebou 2ks ochranné rúška a jednorazové hygienické vreckovky

  10. V prípade, že pedagogický zamestnanec zaznamená u žiaka podozrenie na prenosné ochorenie, bezodkladne o tejto situácii informuje tr. učiteľa, riaditeľku školy a zákonného zástupcu.

  Povinnosti zákonného zástupcu:

  1. Odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo – zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti prvý deň pred nástupom do školy.

  Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  2. Zabezpečiť pre každé dieťa 2 rúčka a jednorazové hygienické vreckovky.

  3. Oznámiť tr. učiteľovi telefonicky, ihneď ak má žiak akékoľvek príznaky ochorenia a z toho dôvodu sa nezúčastní vyučovania. Postupovať podľa pokynov RÚVZ.

  4. Bezodkladne nahlásiť tr. učiteľovi alebo riaditeľke školy nariadenie karantény žiakovi, ktorá bola lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo príslušných regionálnym hygienikom nariadená.

  5. Zákonný zástupca nevstupuje do priestorov školy.

  Všetky podrobné informácie sú uvedené na stránke: www.ucimenadialku.sk

 • MDD

  1. 6. 2020

  Dnešný MDD sme oslávili veľkou hrou na pirátov. Vyriešili sme veľa pirátskych úloh, odhalili sme nepriateľa, zahrali sa na pavúkov, zapamätali si pirátske slová, vypočítali pirátske príklady a doplnili písmená do pirátskych slov. Pani učiteľka - hlavná pirátka nás pasovala za pirátskyh majstrova a našli sme ukrytý poklad. Prvý deň nám bolo v škole veselo.

 • Obnovenie vyučovania

  1. 6. 2020

  Váž. rodičia,

  riaditeľstvo ZŠ v Úpore Vám oznamuje, že vyučovanie bude obnovené dňa 1. 6. 2020 - pondelok, za prísnych bezpečnostno - hygienických opatrení.

  Vyučovanie bude prebiehať denne od 9,00 hod do 11,30 hod.

  Žiaci budú rozdelení do skupín a učební podľa ročníkov a počtu. V 1 skupine bude 4 - 7 žiakov.

  Žiaci , ktorí sa na vyučovaní nezúčastnia, budú pokračovať v domácom vyučovaní, pričom rodič je povinný denne zasielať vypracované zadania.

  Tešíme sa na Vás a veríme, že to v zdraví zvládneme.

 • Zápis do 1. ročníka

  15. 4. 2020

  Dnes sme za prísnych hygienických opatrení zapísali 9 nových prvákov. Napriek tomu, že sa noví zapísaní prváci zápisu nemohli zúčastniť veríme, že v septembri sa všetci spoločne v škole stretneme. Tešíme sa.

 • Veľkonočné prázdniny

  9. 4. 2020 - 14. 4. 2020

  Váž. rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že v dňoch 9. 4 - 14. 4. 2020 budú Veľkonočné prázdniny. ​​​​​​​

  Zároveń Vás žiadame, aby ste dodržiavali nariadenie vlády SR a aby žiaci nevychádzali počas sviatkov z domu, aba ste ochránili ich zdravie.

  Prajem Vám krásne prežitie Veľkonočných sviatkov a verím, že sa čoskoro uvidíme opäť v škole.

 • Zápis do 1. ročníka

  15. 4. 2020

  Riaditeľstvo Základnej školy, Úpor 9, Zemplínska Nová Ves

  Vám týmto oznamuje, že

    Zápis do 1. ročníka

  pre školský rok 2020/ 2021

       sa uskutoční dňa

     15. 4. 2020 (streda)

    v čase od 9, 00 hod. v Základnej škole v Úpore

  Vzhľadom k vzniknutej situácii Vás žiadame, aby na zápis prišiel iba jeden zo zákonných zástupcov, a priniesol potrebné doklady:

  • Občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • Rodný list žiaka
  • Kartičku poistenca
  • U zdravotne znevýhodneného dieťaťa aj doklad o zdravotnom znevýhodnení

  Zároveň Vás žiadame o dodržanie zásad:

  • Na zápis so sebou nenoste dieťa!
  • Na zápis príďte v rúšku a rukaviciach. Doklady od Vás prevezme ped. zamestnanec pred vchodom do školy, po zdokumentovaní Vám budú vrátené. Prosím pripravte si kontaktné údaje  tel číslo alebo e.mailová adresa.

  V prípade, že Vám uvedený čas zo závažných dôvodov nevyhovuje, je možné dohodnúť si čas zápisu na tel. čísle: 0949367201 – Mgr. Jana Domonkosová – riaditeľka školy.

 • Oznam

  30. 3. 2020

  Váž. rodičia,

  riaditeľstvo ZŠ Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám oznamuje, že z dôvodu nariadenia ústredného krízového štábu SR bude výchovno - vzdelávacie činnosť prerušená od 30. 3. 2020 do odvolania.

  Prijaté opatrenia majú zamedziť šíreniu Koronavírusu

 • Oznam

  Preventívne opatrenia ÚKŠ SR

  Váž. rodičia,

  riaditeľstvo ZŠ Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám oznamuje, že z dôvodu nariadenia ústredného krízového štábu SR bude Základná škola Úpor 9, Zemplínska Nová Ves na

  14 dní zatvorená od pondelka 16. 3. 2020.

  Prijaté opatrenia majú zamedziť šíreniu Koronavírusu, preto Vás žiadame, aby ste počas tohto obdobia dohliadali na to, aby sa žiaci nezdržiavali na ulici, nenavštevovali obchody, hromadné dopravné prostriedky a iné miesta, kde by mohli prichádzať do styku s inými ľuďmi.

   

 • Riaditeľské voľno

  13. 3. 2020

  Vážení rodičia,

  Riaditeľstvo Základnej školy Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám týmto oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje  dňa 

  13. 3. 2020

  riaditeľské voľno   z prevádzkových dôvodov.

 • Jarné prázdniny

  2. 3. 2020 - 6. 3. 2020

  Váž. rodičia

  Riaditeľstvo Základnej školy Vám oznamuje, že v dňoch 

  2. 3. 2020 – 6. 3. 2020 budú Jarné prázdniny.

  Do školy nastúpime 9. 3. 2020 (pondelok).

 • Návšteva CVČ v Trebišove

  Dnes sme navštívili CVČ v Trebišove, kde pre nás pripravili zábavý program.

 • Polročné prázdniny

  3. 2. 2020

  Váž. rodičia

  Riaditeľstvo Základnej školy Vám oznamuje, že dňa

  3. 2. 2020 budú Polročné prázdniny.

  Do školy nastúpime 4. 2. 2020 (utorok).

 • Polročné hodnotenie

  31. 1. 2020

  Dnes si žiaci prevzali výpisy klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok. 

 • Školský karneval

  31. 1. 2020

  Fašiangy sú u nás veselé, karneval plný radosti, krásnych masiek a skvelej hudby. Spoločne sme si nielen zatancovali, ale aj zaspievali a zasúťažili si. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616
  Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616
 • +421949367201

Fotogaléria