Dokumenty

Navigácia

Partners


Informácie/spracúvanie osobných údajov

Piatok 6. 12. 2019

Piatok 6. 12. 2019

PROJEKT

V Základnej škole úspešnejší

Projekt je spolufinancovaný      zo zdrojov EU a ESF

INFORMÁCIE / spracúvanie osobných údajov

Základná škola, Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616. Adresa: Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616, Slovenská republika. Škola bez právnej subjektivity. Riaditeľ: Mgr. Jana Domonkosová. Zriaďovateľ: Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 00332186, DIČ: 2020773623. Starosta: Ing. Kamil Bodnár (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“)

 

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

 

Týmto by sme Vás radi informovali o:

 1. Spracúvaní osobných údajov
 2. Zásadách používania cookies

 

Nakoľko sa škola (materská, základná a stredná) riadi osobitným predpisom - školským zákonom, tento je priamo právnym základom pre školy na to, aby spracúvali osobné údaje o deťoch (resp. žiakoch) a ich zákonných zástupcoch v presne zadefinovanom rozsahu (§11 ods. 6 školský zákon). Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje

 

 a) o deťoch a žiakoch v rozsahu

1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. bydlisko,
4. rodné číslo,
5. štátna príslušnosť,
6. národnosť,
7. fyzického zdravia a duševného zdravia,
8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,

 

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie).

 

Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, pán Andrej Kiska, Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je účinný od 25.05.2018, ktorým sa 25.05.2018 zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ,  nie len k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zároveň obsahuje aj posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ale aj s ohľadom  na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.

 

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:

 

Zásada zákonnosti - Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

 

Zásada obmedzenia účelu - Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

 

Zásada minimalizácie osobných údajov - Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

 

Zásada správnosti - Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

 

Zásada minimalizácie uchovávania - Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej  osoby najneskôr dovtedy , kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu,8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej  osoby podľa  § 78 ods. 8.

 

Zásada integrity a dôvernosti - Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 

Zásada zodpovednosti - Prevádzkovateľ je zodpovedný za nedodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018:

 

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
 5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

 

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytnú.

 

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť

 1. akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
 2. okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 3. povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17,
 4. možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
 5. existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

 

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 

 1. Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 2. Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.
 3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila
 4. Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zodpovedná osoba od 25.05.2018:

Mgr. Jana Domonkosová (riaditeľ školy)

 

Kontakt: zsznves1@gmail.com  

Telefón: +421949367201

Adresa školy: Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616, Slovenská republika

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

 

Používanie cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

 

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

 

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

 • Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.
 • Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našej stránky.
 • Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

 

Zmena nastavení

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.

 

Ako kontrolovať súbory cookie?

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese.

 

 

 

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 • 30. 10. 2019 - 31. 10. 2019

  Vážení rodičia,

  Riaditeľstvo Základnej školy Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám týmto oznamuje, že v dňoch

  30. 10. 2019 – 31. 10. 2019 budú Jesenné prázdniny. Do školy sa po prázdninách nastupuje 4. 11. 2019 (pondelok)

 • 28. 10. 2019 - 29. 10. 2019

  Vážení rodičia,

  Riaditeľstvo Základnej školy Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám týmto oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje v dňoch

  28. 10. 2019 a 29. 10. 2019

  riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 • 24. 10. 2019

  V ŠKD sme dnes zažili pravú školskú opekačku. Dobrú chuť.

 • 23. 10. 2019

  Dnes nás navštívili herci s divadelným predstavením Princezná na hrášku. Predstavenie bolo veselé a veľmi sa nám páčilo.

 • 16. 10. 2019

  Jesenné didaktické hry sme spojoili s turistickou vychádzkou do Zemplínskeho Klečenova, kde sme si zasúťažili aj zabavili. Napriek tomu, že nás boleli nohy, veľmi sa nám didaktické hry páčili.

 • 26. 9. 2019

  Exkurzia do Zemplínskeho múzea a Zemplínskej knižnice bola pre nás nielen skvelým zážitkom. ale najmä sme sa dozvedeli veľa nového o prírode a jej zákonitostiach.


 • Tmavá a či biela,

  horká či sladká,

  poteší i zohreje

  chutná čokoládka.

 • 3. 9. 2019

  Naších nových prvákov sme prijali do cechu žiakov našej školy.

 • 2. 9. 2019

  Dni sladkého oddychu sú za nami a opäť sme sa vrátili do školských lavíc. Školské triedy sa naplnili žiakmi a učiteľmi. Tešíme sa na všetko nové, čo nás v tomto školskom roku čaká.

 • 26. 8. 2019

  Vážení rodičia, milí žiaci!


  Riaditeľstvo Základnej školy Úpor 9, Zemplínska Nová Ves
  Vás srdečne pozýva na slávnostné
  zahájenie nového školského roka 2019/2020,
  ktoré sa uskutoční 2. septembra 2019 (v pondelok)
  o 9:00 hod. v Základnej škole.

  Tešíme sa na Vás!

 • 28. 6. 2019

  Dnes sme si prevzali koncoročné vysvedčenia a slávnostne sme uzatvorili školský rok 2018/2019. Najlepší žiaci získali aj pochvaly a ocenenia. A hurá na prázdniny!

 • 18. 6.2019

  Na návšteve Zemplínskej knižnice v Trebišove sme sa cítili naozaj výborne. Zúčastnili sme sa aj vytvárania rekordu - najdlhšia záložka do knihy. Z knižnice sme sa vybrali do parku. Výlet sa nám naozaj vydaril.

 • 14. 6. 2019

  Letné didaktické hry sa niesli v duchu športu a súťaženia. Bolo nám veselo a upevnili sa medzi nami aj kamarátske vzťahy.

 • 12. 6. 2019

  Naše družstvo mladých zdravotníkov dnes opäť dokázalo, že si dokáže poradiť nielen s ošetrovaním rôznych zranení, ale preukázalo aj vedomosti z oblasti zdravotníckej, histórie SČK, a dopravnej výchovy. V dnešnej súťaži sa umiestnilo na 3. mieste.

 • 1. 6. 2019

  Obec Zemplínska Nová Ves pripravila v spolupráci s MŠ a ZŠ podujatie s bohatým programom pri príležitosti MDD, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci a učitelia našej školy.

 • 31. 5. 2019

  Pri príležitosti MDD sme sa zúčastnili dňa otvorených dverí v Kasárni v Trebišove, kde sme sa oboznámili s prácou profesionálnych vojakov a technikou, ktorú používajú. Nezabudli sme navštíviť aj našu obľúbenú cukráreň.

 • 20. 5. 2019 - 24. 5. 2019

 • 17. 5. 2019

  Pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí v Hasičskej stanici v Trebišove. Priebežne sa uskutočnili zaujímavé ukážky z činnosti Hasičského a záchranného zboru, hasičskej techniky a vecných prostriedkov. Predviedli nám cisternové automobilové striekačky, výškovú techniku, člnovú techniku a prostriedky povodňovej záchrannej služby, lezecký výstroj, dýchacie prístroje, protichemické ochranné obleky a obleky proti sálavému teplu, hasiace prístroje. Veľmi sa nám tam páčilo.

 • 9. 5. 2019

  Mamička si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek je príležitosť všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali. Zároveň je to dôvod, aby sme svojej mame vyjadrili city, aby sme ju objali, dopriali jej radosť. A preto sme dnešné podujatie venovali mamičkám. Chceme im popriať všetko najlepšie a to nielen dnes, ale po celý rok.

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  Riaditeľstvo Základnej školy Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám týmto oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje žiakom školy dňa 10. 5. 2019 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

 • 30. 4. 2019

  Aj keď sa nám zhoršilo počasie, my sme sa nenechali odradiť a tak ako každoročne sme Mája postavili. Prichádzajúci máj sme privítali spevom a tancom.

 • 26. 4. 2019

  Aj my sme si pripomenuli, že naša Zem je iba jedna. Jej prírodu, ktorej sme súčasťou si musíme chrániť. Naučili sme sa, ako správne triediť odpad, vyčistili sme si od odpadkov školský dvor a jeho okolie, roztriedili sme si živočíchy podľa ich výskytu a na záver sme si vytvorili Zemeguľu a vložili ju do naších rúk. Budúcnosť Zeme je v rukách nás všetkých.

 • 17. 4. 2019

  Dnes sme sa zoznámili s Ferdom mravcom. Divadelné predstavenie sa nám veľmi páčilo.

 • 3. 4. 2019

  V riadnom termíne zápisu do 1. ročníka bolo zapísaných 10 detí. Prišla aj pani psychologička z PPPaP v Trebišove, aby zistila či novoprijatí prváci dovŕšili školskú zrelosť. Tešíne sa na stretnutie s nimi v septembri.

 • 3. 4. 2019

  Dnes sme sa vybrali na návštevu do Centra voľného času v Trebišove. Mali tu pre nás pripravené rôzne aktivity. Veľmi sa nám tam páčilo. Nemohli sme obísť ani cukráreň. Zábavné predpoludnie sme ukončili v parku, kde sme mali radosť z kolotoča, preliezok i šmýkačky.Vrátili sme sa plní nových zážitkov.

 • 27.3.2019

  Počas Dňa otvorených dverí nás navštívili deti z našej Materskej školy. Najskôr im naši žiaci zatancovali, prečítali im krátku rozprávočku Ako dedko ťahal repku, potom nám deti ukázali ako vedia počítať, vyrobili si záložku do knihy a predviedli ako vedia pracovať s ceruzou. Na záver si zasúťažili a rozlúčili sa s našími žiakmi. V našej škole sa im veľmi páčilo.

 • 22.3.2019

 • Riaditeľstvo Základnej školy, Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám týmto oznamuje, že

  Zápis do 1. ročníka

  pre školský rok 2019/ 2020 sa uskutoční dňa

  3. 4. 2019

  v čase od 8, 00 hod. do 12,00 hod. v Základnej škole.

  Na zápis je potrebné prísť s budúcim prvákom a priniesť:

  • Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ
  • Občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • Rodný list žiaka
  • Kartičku poistenca
  • U zdravotne znevýhodneného dieťaťa aj doklad o zdravotnom znevýhodnení.

  V prípade, že Vám uvedený čas zo závažných dôvodov nevyhovuje, je možné dohodnúť si čas zápisu na tel. čísle: 0949367201 – Mgr. Jana Domonkosová – riaditeľka školy

 • Pozvánka

  Pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Základnej školy v Zemplínskej Novej Vsi

  dňa 27.3.2019 (streda) o 09:00hod.

  Príďte si pozrieť našu školu a triedy.

  Pripravené sú rôzne aktivity pre Vaše deti.

  Radi zodpovieme na všetky Vaše otázky.


  TEŠÍME SA NA VÁS!

 • 20.3.2019

  Na stanici Mestskej polície v Trebišove sme sa zoznámili s prácou mestských policajtov, psovodov, naučili sme sa zakladať papuču na koleso auta, oboznámili sme sa s fungovaním kamerového systému a spôsobom odchytu zvierat. Získali sme veľa nových poznatkov o práci policajtov. Odtiaľ sme sa presunuli do cukrárne, kde sme si dopriali sladkosti a vlakom sme sa vrátili domov.

 • 20.3.2019

  Počas korčuliarskeho výcviku sme si zopakovali korčuliarske zručností z predchádzajúceho roku, chôdzu po ľa de s pomocou kužeľa alebo bránky, ale i bez nich, korčuľovanie, zdokonalili sme si techniku korčuľovania.

 • 18.3.2019

  Dnes sme si v ŠKD upiekli tie najlepšie palacinky. Chutili skvelo, lebo sme si ich pripravili spoločne.

 • Vážení rodičia,

  riaditeľstvo Základnej školy Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám oznamuje, že v dňoch

  18. 2. 2019 - 22. 2. 2019 budú Jarné prázdniny.

  Do školy sa po prázdninách nastupuje

  25. 2. 2019 (pondelok)

 • Vážení rodičia,

  riaditeľstvo Základnej školy Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám oznamuje, že dňa

  1. 2. 2019 budú Polročné prázdniny.

  Do školy sa po prázdninách nastupuje

  4. 2. 2019 (pondelok)

 • 31. 1. 2019

  Odmenou za polročné snaženie žiakov bola skvelá karnevalová zábava, o ktorú sa postarali naše perfektné animátorky Janka, Stanka, Jarka, Evka, Zdenka. Žiaci ZŠ aj deti MŠ sa predviedli v krásnych maskách, ktoré si zhotovili prevažne samostatne.Ďakujeme za krásny zážitok.


 • 31. 1. 2019

  A máme tu polrok. Žiaci si dnes prevzali polročné hodnotenie, tí najlepší aj pochvaly triednych učiteliek a riaditeľky školy.

 • Zima, zima tu je, sniežik poletuje ...

 • OZNAM

  Vážení rodičia,
  riaditeľstvo Základnej školy Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám oznamuje, že v dňoch

  24. 12. 2018 – 7. 1. 2019 budú Vianočné prázdniny.

  Do školy sa po prázdninách nastupuje

  8. 1. 2019 (utorok)

 • 21. 12. 2018

  Dnes naše šikovné ruky v predvianočnej atmosfére tvorili vianočné dekorácie a pozdravy. A hurá na prázdniny.

 • 6. 12. 2018

  Obecná škola bola od jej vzniku nielen miestom vzdelanosti, ale aj strediskom kultúry v obci, miestom, kde sa udržiavali a udržiavajú tradície našich predkov. Práve preto sme si na slávnostnú akadémiu pri príležitosti výročia zmienky o našej škole vybrali tento predvianočný čas, ktorý je popretkávaný tradíciami, aby sme si toto výročie pripomenuli a oslávili. Rozprávková atmosféra školského predvianočného programu nás už tradične obklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. Aj dnes sme sa naladili sviatočne – prostredníctvom básní, piesní a tanca. A prišiel i Mikuláš.

 • 29. 11. 2018

  Dnes sme na kĺzisku dokázali, že sme športovci ako sa patrí a aj keď sme občas spadli, bola to skvelá zábava.

 • 14. 10. 2018

  Milá babka, milý dedko, ďakujeme Vám za všetko.

  Za tie chvíle starostí, úsmevu i radosti.

  My vás veľmi radi máme, preto vám dnes darček dáme.

  Je to darček skromný, malý, no o to viac s láskou daný.

  Je to slovko ĎAKUJEME, ktoré vám my dnes povieme

 • 10.10.2018

  Dňa 10. 10. 2018 nás navštívilo divadlo s predstavením Polepetko. Predstavenie sa nám veľmi páčilo a veľmi dobre sme sa bavili.

 • 21. 9. 2018

  Počas didaktických hier sa žiaci oboznámili so základmi ochrany prírody, s vývinovými štádiami niektorých živočíchov, zdokonaľovali sa v hádzaní, skákaní s loptou, preliezaní. V závere si všetci opiekli špekáčku alebo slaninku a zaspievali si veľa pekných pesničiek. Bolo nám naozaj veselo.

 • Janík chrumká čerešne, Anke chutí hruška,
  Evka rada slivôčky posiela do bruška,
  Jožko má rád jabĺčka, Marka mrkvu sladkú,
  kalerábik narástol pre tú našu Katku.

Novinky

 • 30. 10. 2019 - 31. 10. 2019

  Vážení rodičia,

  Riaditeľstvo Základnej školy Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám týmto oznamuje, že v dňoch

  30. 10. 2019 – 31. 10. 2019 budú Jesenné prázdniny. Do školy sa po prázdninách nastupuje 4. 11. 2019 (pondelok)

Navigácia

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616
   Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616
  • +421949367201

  Fotogaléria