Dokumenty

Navigácia

Partners


Informácie/spracúvanie osobných údajov

Streda 29. 6. 2022

Streda 29. 6. 2022

PROJEKT

V Základnej škole úspešnejší

Projekt je spolufinancovaný      zo zdrojov EU a ESF

1. 2. 2018 -31. 1. 2021

INFORMÁCIE / spracúvanie osobných údajov

Základná škola, Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616. Adresa: Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616, Slovenská republika. Škola bez právnej subjektivity. Riaditeľ: Mgr. Jana Domonkosová. Zriaďovateľ: Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 00332186, DIČ: 2020773623. Starosta: Ing. Kamil Bodnár (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“)

 

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

 

Týmto by sme Vás radi informovali o:

 1. Spracúvaní osobných údajov
 2. Zásadách používania cookies

 

Nakoľko sa škola (materská, základná a stredná) riadi osobitným predpisom - školským zákonom, tento je priamo právnym základom pre školy na to, aby spracúvali osobné údaje o deťoch (resp. žiakoch) a ich zákonných zástupcoch v presne zadefinovanom rozsahu (§11 ods. 6 školský zákon). Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje

 

 a) o deťoch a žiakoch v rozsahu

1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. bydlisko,
4. rodné číslo,
5. štátna príslušnosť,
6. národnosť,
7. fyzického zdravia a duševného zdravia,
8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,

 

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie).

 

Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, pán Andrej Kiska, Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je účinný od 25.05.2018, ktorým sa 25.05.2018 zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ,  nie len k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zároveň obsahuje aj posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ale aj s ohľadom  na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.

 

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:

 

Zásada zákonnosti - Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

 

Zásada obmedzenia účelu - Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

 

Zásada minimalizácie osobných údajov - Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

 

Zásada správnosti - Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

 

Zásada minimalizácie uchovávania - Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej  osoby najneskôr dovtedy , kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu,8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej  osoby podľa  § 78 ods. 8.

 

Zásada integrity a dôvernosti - Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 

Zásada zodpovednosti - Prevádzkovateľ je zodpovedný za nedodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018:

 

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
 5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

 

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytnú.

 

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť

 1. akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
 2. okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 3. povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17,
 4. možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
 5. existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

 

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 

 1. Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 2. Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.
 3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila
 4. Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zodpovedná osoba od 25.05.2018:

Mgr. Jana Domonkosová (riaditeľ školy)

 

Kontakt: zsznves1@gmail.com  

Telefón: +421949367201

Adresa školy: Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616, Slovenská republika

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

 

Používanie cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

 

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

 

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

 • Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.
 • Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našej stránky.
 • Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

 

Zmena nastavení

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.

 

Ako kontrolovať súbory cookie?

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese.

 

 

 

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 • Vyučovanie sa začne 3. 9. 2021 o 8,00 hod.

  • Pri vstupe do budovy školy vykonajú všetci žiaci, učitelia a rodičia dezinfekciu rúk a musia mať na tvári rúško.
  • Je nutné, aby si každý žiak priniesol už v prvý deň školského vyučovania do školy 2 rúška (1 rúško si odloží do skrinky v šatni), papierové vreckovky.
  • V priestoroch školy budú používať rúška všetci žiaci a zamestnanci školy.
  • Obedy budú žiakom k dispozícii od 03. 09. 2021 (piatok)

  V prípade záujmu o ŠKD prosíme rodičov, aby čím skôr kontaktovali p. vychovávateľku Mgr. Silviu Dankovú

 • Slávnostné zahájenie školského roku 2. 9. 2021

  Váž. rodičia, riaditeľstvo ZŠ v Zemplínskej Novej Vsi Vám oznamuje, že slávnostné zahájenie šk. r. 2021/2022 sa uskutoční

  dňa 2. 9. 2021 o 9,00 hod na školskom dvore v Úpore. V prípade nepriaznivého počasia v triede ZŠ. Rodič aj dieťa musí mať pri vstupe do budovy rúško alebo respirátor.

  Rodičov žiadame, aby ráno priniesli podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vytlačené prázdne tlačivá budú k dispozícii aj u triednych vyučujúcich.

  Po slávnostnom zahájení prebehne zápis do ŠKD

 • od 12. 4. 2021

  Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, č. 2021/11929:1-A1810, zo dňa 08.04.2021 oznamujeme, že od pondelka 12. apríla 2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školy. Žiaci sa učia podľa riadneho rozvrhu.

  Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je:

  1. doklad o negatívnom teste jedného z rodičov na Covid 19 nie starší ako 7 dní - k nahliadnutiu pri príchode,

  2. čestné prehlásenie,

  3. prekrytie horných dýchacích ciest rúškom či respirátorom.

 • file:///C:/Users/PC/Desktop/Rozhodnutie.prn

 • 31. 8. 2020

  Riaditeľstvo školy v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID - 19 a na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a MŠVVaŠ SR oznamuje, že upravuje podmienky k otvoreniu školského roka 2020/2021 a k organizácii výchovy a vzdelávania.

  1. Dňa 2. 9. 2020 sa uskutoční otvorenie školského roka v čase o 9.00 hod. spoločne pre všetky triedy 1. – 4. ročníka na školskom dvore. Po príchode do školy zákonný zástupca podpíše zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, všetci prítomní si dezinfikujú ruky a dodržiavajú 2 metrové rozostupy.

 • 1. 6. 2020

  Dnešný MDD sme oslávili veľkou hrou na pirátov. Vyriešili sme veľa pirátskych úloh, odhalili sme nepriateľa, zahrali sa na pavúkov, zapamätali si pirátske slová, vypočítali pirátske príklady a doplnili písmená do pirátskych slov. Pani učiteľka - hlavná pirátka nás pasovala za pirátskyh majstrova a našli sme ukrytý poklad. Prvý deň nám bolo v škole veselo.

 • 1. 6. 2020

  Váž. rodičia,

  riaditeľstvo ZŠ v Úpore Vám oznamuje, že vyučovanie bude obnovené dňa 1. 6. 2020 - pondelok, za prísnych bezpečnostno - hygienických opatrení.

  Vyučovanie bude prebiehať denne od 9,00 hod do 11,30 hod.

  Žiaci budú rozdelení do skupín a učební podľa ročníkov a počtu. V 1 skupine bude 4 - 7 žiakov.

  Žiaci , ktorí sa na vyučovaní nezúčastnia, budú pokračovať v domácom vyučovaní, pričom rodič je povinný denne zasielať vypracované zadania.

  Tešíme sa na Vás a veríme, že to v zdraví zvládneme.

 • 15. 4. 2020

  Dnes sme za prísnych hygienických opatrení zapísali 9 nových prvákov. Napriek tomu, že sa noví zapísaní prváci zápisu nemohli zúčastniť veríme, že v septembri sa všetci spoločne v škole stretneme. Tešíme sa.

 • 9. 4. 2020 - 14. 4. 2020

  Váž. rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že v dňoch 9. 4 - 14. 4. 2020 budú Veľkonočné prázdniny. ​​​​​​​

  Zároveń Vás žiadame, aby ste dodržiavali nariadenie vlády SR a aby žiaci nevychádzali počas sviatkov z domu, aba ste ochránili ich zdravie.

  Prajem Vám krásne prežitie Veľkonočných sviatkov a verím, že sa čoskoro uvidíme opäť v škole.

 • 15. 4. 2020

  Riaditeľstvo Základnej školy, Úpor 9, Zemplínska Nová Ves

  Vám týmto oznamuje, že

  Zápis do 1. ročníka

  pre školský rok 2020/ 2021

  sa uskutoční dňa

  15. 4. 2020 (streda)

  v čase od 9, 00 hod. v Základnej škole v Úpore

  Vzhľadom k vzniknutej situácii Vás žiadame, aby na zápis prišiel iba jeden zo zákonných zástupcov, a priniesol potrebné doklady:

  • Občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • Rodný list žiaka
  • Kartičku poistenca
  • U zdravotne znevýhodneného dieťaťa aj doklad o zd
 • 30. 3. 2020

  Váž. rodičia,

  riaditeľstvo ZŠ Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám oznamuje, že z dôvodu nariadenia ústredného krízového štábu SR bude výchovno - vzdelávacie činnosť prerušená od 30. 3. 2020 do odvolania.

  Prijaté opatrenia majú zamedziť šíreniu Koronavírusu

 • Preventívne opatrenia ÚKŠ SR

  Váž. rodičia,

  riaditeľstvo ZŠ Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám oznamuje, že z dôvodu nariadenia ústredného krízového štábu SR bude Základná škola Úpor 9, Zemplínska Nová Ves na

  14 dní zatvorená od pondelka 16. 3. 2020.

  Prijaté opatrenia majú zamedziť šíreniu Koronavírusu, preto Vás žiadame, aby ste počas tohto obdobia dohliadali na to, aby sa žiaci nezdržiavali na ulici, nenavštevovali obchody, hromadné dopravné prostriedky a iné miesta, kde by mohli prichádzať do styku s inými ľuďmi.

 • 13. 3. 2020

  Vážení rodičia,

  Riaditeľstvo Základnej školy Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám týmto oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje dňa

  13. 3. 2020

  riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 • 2. 3. 2020 - 6. 3. 2020

  Váž. rodičia

  Riaditeľstvo Základnej školy Vám oznamuje, že v dňoch

  2. 3. 2020 – 6. 3. 2020 budú Jarné prázdniny.

  Do školy nastúpime 9. 3. 2020 (pondelok).

 • Dnes sme navštívili CVČ v Trebišove, kde pre nás pripravili zábavý program.

 • 3. 2. 2020

  Váž. rodičia

  Riaditeľstvo Základnej školy Vám oznamuje, že dňa

  3. 2. 2020 budú Polročné prázdniny.

  Do školy nastúpime 4. 2. 2020 (utorok).

 • 31. 1. 2020

  Dnes si žiaci prevzali výpisy klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok.

 • 31. 1. 2020

  Fašiangy sú u nás veselé, karneval plný radosti, krásnych masiek a skvelej hudby. Spoločne sme si nielen zatancovali, ale aj zaspievali a zasúťažili si.

 • 20. 12. 2019

  Vianoce sú predo dvermi a my sme sa na ne dnes pripravili.

 • 23. 12. 2019 - 7. 1. 2020

  Váž. rodičia

  Riaditeľstvo Základnej školy Vám oznamuje, že v dňoch

  23. 12. 2019 – 7. 1. 2020 budú Vianočné prázdniny.

  Do školy nastúpime 8. 1. 2020 (streda).

  Prajeme Vám krásne sviatky.

 • 10. 12. 2019

  Dnes sme sa na Zimnom štadióne v Trebišove naučili korčuľovať. Aj napriek tomu, že sme občas aj spadli, bolo to super.

 • 6.12.2019

  Opäť sme prekvapili naších rodičov krásnym programom, ktorý sme si pre nich pripravili. A prišiel aj Mikuláš s vrecom plným darčekov pre všetky dobré deti.

 • 30. 10. 2019 - 31. 10. 2019

  Vážení rodičia,

  Riaditeľstvo Základnej školy Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám týmto oznamuje, že v dňoch

  30. 10. 2019 – 31. 10. 2019 budú Jesenné prázdniny. Do školy sa po prázdninách nastupuje 4. 11. 2019 (pondelok)

 • 28. 10. 2019 - 29. 10. 2019

  Vážení rodičia,

  Riaditeľstvo Základnej školy Úpor 9, Zemplínska Nová Ves Vám týmto oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje v dňoch

  28. 10. 2019 a 29. 10. 2019

  riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

Novinky

 • Vyučovanie sa začne 3. 9. 2021 o 8,00 hod.

  • Pri vstupe do budovy školy vykonajú všetci žiaci, učitelia a rodičia dezinfekciu rúk a musia mať na tvári rúško.
  • Je nutné, aby si každý žiak priniesol už v prvý deň školského vyučovania do školy 2 rúška (1 rúško si odloží do skrinky v šatni), papierové vreckovky.
  • V priestoroch školy budú používať rúška všetci žiaci a zamestnanci školy.
  • Obedy budú žiakom k dispozícii od 03. 09. 2021 (piatok)

  V prípade záujmu o ŠKD prosíme rodičov, aby čím skôr kontaktovali p. vychovávateľku Mgr. Silviu Dankovú

Navigácia

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616
   Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616
  • +421949367201

  Fotogaléria